Hindu temple Pura Ulun Danu Bratan on Bratan lake, Bali, Indonesia

下载方法:右键点击图片另保为. 图片大小分别为1920x1080(适用电脑)和576x1024(适用手机)
Hindu temple Pura Ulun Danu Bratan on Bratan lake, Bali, Indonesia
Hindu temple Pura Ulun Danu Bratan on Bratan lake, Bali, Indonesia

Hindu temple Pura Ulun Danu Bratan on Bratan lake, Bali, Indonesia

 
Previous Article
Next Article